Welcome

เรื่องราวของการลงทุน แมมเคริ่นนำ

เรื่องราวของการลงทุน แมมเคริ่นนำ สำหรับการลงทุนนั้นมีหลากหลายรูปแบบ การลงทุนที่นิยมใน
ปัจจุบัน ได้แก่การลงทุนในหุ้น การลงทุนด้วยการเก็บออมการลงทุน
ในกองทุนรวม การลงทุนในทองคำ การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
แต่การลงทุนที่เราจะมาบอกเล่ากันในหนังสือเล่มนี้ก็คือ
“การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์” โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “การลงทุนใน
คอนโดมินียม” หรือจะขอเรียกสั้นๆ ว่า “การลงทุนในคอนโด” ก็
แล้วกันครับ

สำหรับ เรื่องราวของการลงทุน กับการเก็งกำไรนั้น หลายท่านอาจจะแยก
ไม่ออกหรือสงสัยว่ามันแตกต่างกันอย่างไร เราจะมาลองดูแนวทาง
การลงทุนและการเก็งกำไรกันดูก่อน เพื่อให้เข้าใจถึงการลงทุนใน
คอนโดได้ดียิ่งขึ้นครับ

การลงทุน VS การเก็งกำไร
สำหรับหลายท่านอาจจะยังสับสนอยู่ระหว่างคำว่า “การ
ลงทุน” กับ “การเก็งกำไร” ซึ่งอันที่จริงมันก็คล้ายกันมากจนตีความ
ลำบาก ในอดีตที่ผ่นมามีคนกล่าวว การลงทุนในหุ้นสามัญ ถือ
เป็น “การเก็งกำไร” เนื่องจากผลตอบแทนทั้งในรูปของเงินปันผล
และเงินตันที่จ่ายเป็นค่าหุ้นในตอนเริ่มลงทุน อาจมีมูลค่าขึ้นลงตาม
ภาวะตลาด ทำให้มีความไม่แน่นอนสูง ในขณะที่การลงทุนในหุ้นกู้
จัดเป็น “การลงทุน”

เรื่องราวของการลงทุน

เนื่องจากมีผลตอบแทนที่ค่อนข้างจะแน่นอน
ภายในระยะเวลาที่กำหนด ทั้งในรูปของดอกเบี้ยที่ได้รับระหว่างงวด
และเงินตันที่จะได้คืนเมื่อครบอาย (ยกเว้นในกรณีที่บริษัทผู้ออกหุ้นกู้
ล้มละลายและไม่สามารถชำระดอกเบี้ยและเงินต้นได้)
ต่อมาได้มีแนวคิดเกี่ยวกับเรื่อง การลงทุนและการเก็งกำไร
หลายแนวความคิด

ซึ่งแนวคิดที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดแนวคิดหนึ่ง
คือ การแยกการลงทุนที่จัดเป็นลักษณะของ “การลงทุน” และ “การ
เก็งกำไร” ออกจากกัน ตรงที่ความตั้งใจมากกว่าลักษณะการลงทุน
ในสินทรัพย์แต่ละประเภท และให้คำนิยามของ “การลงทุน” ว่าคือ
การซื้อสินทรัพย์ใดๆ

โดยมีการพิจารณาและศึกษาอย่างรอบคอบ
และมีเหตุมีผล ซึ่งสินทรัพย์นั้นจะให้ผลตอบแทนตามสมควร ไม่ว่า
จะเป็นในรูปของเงินปันผลหรือดอกเบี้ยก็ตาม อีกทั้งมีความเป็นไป
ได้ที่จะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นในระยะยาวด้วย (Capital Appreciation)
ส่วนการซื้อสินทรัพย์ที่ไม่เข้าข่าย “การลงทุน” ตามที่กล่าวถึงจัดว่า
เป็น “การเก็งกำไร”

ความหมายของอัตราเงินเฟ้อ
คือ การเพิ่มขึ้นของราคาสินด้ อุปโภค บริโภค ซึ่งส่งผลทำให้
22ピ
ความสามารถในการบริโภคของประชากรในพื้นที่นั้นๆ ลดลง
as
ทั้งนี่สาเหตุของการเพิ่มขึ้นของราคาคอนโดมิเนียม ณ ปัจจุบัน
มีหลายสาเหตุ โดยเหตุผลหนึ่งเกิดจาก ราคาต้นทุน
ค่าก่อสร้างที่เพิ่มสูงขึ้น ซึ่งแปรผันตามราคาซื้อขายคอนโดมิเนียมเช่นกัน

The story of a leading investment in milk. There are many forms of investment. Popular investments in
Currently, investment in shares Investment by saving investment
In mutual funds investing in gold Real estate investment
But the investment that we will share in this book is
“Investing in real estate” especially “investing in
Condominium “or to call it” investment in condo “
Please

For investment and speculation Many of you may be separated.
Not leaving or wondering how it is different We will look at the guidelines.
Investment and speculation first In order to understand the investment in
Condo better

Investment vs speculation
For many of you, it may still be confusing between the words “
Investment “and” speculation “which in fact is very similar to the interpretation
Difficult in the past, someone said Investment in ordinary shares
Is a “speculation” because of returns in the form of dividends
And tons of money that was paid as shares when initially investing May have value depending on
Market conditions cause high uncertainty. While investing in debentures
Classified as “investment”

ขอบคุณข้อมูลจาก : GOOGLE

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *