Welcome
คอนโดมิเนียมใจกลางเมือง

คอนโดมิเนียมใจกลางเมือง

คอนโดมิเนียมใจกลางเมือง ราคา 1 ล้านบาท ธนาคารปล่อยสินเชื่อวงเงิน 9% ของราคาสินทรัพย์ (คอนโด) เป็นเงิน 9000 บาท หากผลตอบแทนจากการลงทุนในครั้งนี้ คือ 2% (จากการซื้อมาแล้วขายต่อ)

ถ้าเราสามารถเจรจาขอวงเงินสินเชื่อ95% เราจะได้ผลตอบแทนจากการลงทุนเพิ่มขึ้นเท่าไรลองคำนวณผลตอบแทนจากการลงทุนของเงิน 900,000 บาท = 900,000 x 0.20 = 180,000 บาท

ถ้าเราสามารถเจรจาขอวงเงินสินเชื่อ 95% เราจะได้ผลตอบแทนจากการลงทุนเพิ่มขึ้น = 950,000 x 0.20 = 190,000 – 180,000 = 10,000 บาท

สรุปได้ว่าหากเราสามารถขอเพิ่มวงงินสินเชื่อจากธนาคารได้เป็น 95% เราจะได้ผลตอบแทนจากการลงทุนเพิ่มขึ้น 10,000 บาทจากตัวอย่างดังกล่าว เงินทุนที่ใช้ในการซื้อคอนโดจะเกิดจากการกู้ยืมอีกส่วนหนึ่ง และอีกส่วนหนึ่งควรมาจากเงินสดที่เรามีครับ

เพราะโอกาสที่นาคารจะปล่อยกู้เต็มร้อยนั้นมีน้อยมากนั่นเองครับแต่ข้อสรุปในตัวอย่งนี้ยังไม่ได้คำนึงถึงอัตราดอกเบี้ยที่เราต้องจ่ายเพิ่มต้วยในกรณีที่เราต้องถือสินทรัพย์เป็นระยะเวลานานครับ

คอนโดมิเนียมใจกลางเมือง
คอนโดมิเนียมใจกลางเมือง

คอนโดมิเนียมใจกลางเมือง

โดยดอกเบี้ยที่เราต้องชำระเพิ่มจะมากขึ้นตามระยะเวลาในการผ่อนของเรา ในกรณีนี้รายละเอียดสามารถสอบถามกับทางเจ้าหน้าที่ udinr waharitasuhlThaq, pirausyFium ไปได้ครับ (ลายละเอียดของการทำกำไรจะกล่าวในบทต่อๆ ไปครับ)

Condominium in the heart of the city for 1 million baht. The bank lends credit to 9% of the asset price (condo) in the amount of 9000 baht if the return on investment is 2% (from the purchase and then resell)

If we are able to negotiate for a 95% credit line, how much more return will we get from the investment? Let’s calculate the return on investment of 900,000 baht = 900,000 x 0.20 = 180,000 baht.

If we are able to negotiate for a 95% credit line, we will receive an increased return on investment = 950,000 x 0.20 = 190,000 – 180,000 = 10,000 baht.

In conclusion, if we were able to increase the bank loan amount to 95%, we would receive an additional return of 10,000 baht from the example. Funds used to buy condo will come from another loan. And the other part should come from the cash that we have

Because there is very little chance of a full loan, but the conclusion in this example does not take into account the interest rates we have to pay more in the event that we have to hold assets for a period. Goodbye

Which the interest we have to pay more will increase according to the duration of our installment In this case, the details can be queried to the staff of udinr waharitasuhlThaq, pirausyFium (the detailed pattern of profitability will be discussed in the next chapter).

ขอบคุณข้อมูลจาก : Google

การลงทุนในระยะยาว

กระแสเงินสด

ลงทุนซื้อคอนโดจะมีกระแสเงินสดไหลออก

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *