Welcome
หลักการเก็งกำไรคอนโดมิเนียมเบื้องต้น

หลักการเก็งกำไรคอนโดมิเนียมเบื้องต้น

หลักการเก็งกำไรคอนโดมิเนียมเบื้องต้น รู้ราคาที่ควรซื้อ และการซื้อคอนโตในช่วง Pe-scle ราคาปิดขายเริ่มตัน) ซึ่งโครงการคอนโดต่างๆ จะมีช่วง Pe-sale ที่มีราคาเริ่มตันจูงใจให้ผู้สนใจเข้าจับจอง

เพื่อให้โครงการมียอดขายุระดับที่ทำให้โครงการคูนสนใจ (พราะเมื่อมีผู้เข้าจับจองมากขึ้นก็จะเป็นที่รู้จักของตลาดมากขึ้น) และจะช่วยสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าที่จะตัดสินใจซื้อ ที่ไม่ต้องกังวลในเรื่องการจองแล้วโครงการไม่ดำเนินการก่อสร้าง

เนื่องจากหากมีผู้จองซื้อจำนวนเกินกว่า 40%เจ้าของโครงการจะมีความมั่นใจมากขึ้นในศักยภาพของโครงการและเจ้าของโครงการมีหน้ที่ก่อสร้างโครงการเพื่อส่งมอบสินค้าให้ได้ตามสัญญาจะซื้จะขาย นอกจากนี้

โครงการที่ใช้เงินทุนค่าก่อสร้างมาจากการกู้ยืมธนาคาร ส่วนใหญ่จะถูกกำหนดอัตรายอดขายก่อน
การบิกเงินกู้ เฉลี่ยประมาณ 4% ของพื้นที่ขาย ซึ่งทำให้ราคาขายในช่วง Pe-sale จะเป็นราคาที่ต่ำสุดของแต่ละโครงการ

  • ทำเลของห้องที่เราเลือกจะมีส่วนต่อราคาขายต่อ ดังนั้นราคาคอนโดในห้องทำเลทองมักแพงกว่าห้องอื่นเสมอ
  • ควรรู้ขนาดและรูปแบบของห้องที่ตลาดในพื้นที่นั้นๆต้องการ
  • ต้องรู้กลุ่มเป้าหมายของเรา ว่าคือใคร เป็นผู้อยู่อาศัยจริง ผู้ต้องการซื้อเพื่อเก็งกำไร หรือซื้อเพื่อลงทุน
หลักการเก็งกำไรคอนโดมิเนียมเบื้องต้น
หลักการเก็งกำไรคอนโดมิเนียมเบื้องต้น

หลักการเก็งกำไรคอนโดมิเนียมเบื้องต้น

Principles of speculative condominiums Know the price that should be bought. And buying condos during the Pe-scle period, closing price starts at ton), which condo projects will have a Pe-sale period with prices starting to attract tons of interested buyers.

So that the project has the level of support that makes the project interested (Because when there are more people entering the market it will be known more) and will help build confidence for customers to make a purchase. Which do not have to worry about reservations, the project does not proceed with construction

Because if there are overbooked buyers 40% of the project owner will have more confidence in the project’s potential and the project owner will have the construction site to deliver the goods according to the purchase and sale agreement.

Projects that use construction funds from bank loans Most of the sales will be determined first.
The average loan amount is about 4% of the sales area. Which makes the selling price during the Pe-sale period be the lowest price of each project

  • The location of the room that we choose will contribute to the resale price. Therefore, the price of a condo in a prime location is always more expensive than other rooms.
  • Should know the size and type of room that the market in that area needs
  • Must know our target audience who is a real resident. People who want to buy for speculation Or buy for investment

ขอบคุณข้อมูลจาก : Google

ความเสี่ยงต่างๆ

ต้นทุนด้านภาษี

กู้ซื้อคอนโด

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *