Welcome
คณะกรรมการนิติบุคคลอาคารชุด

อำนาจหน้าที่ของ คณะกรรมการนิติบุคคลอาคารชุด

อำนาจหน้าที่ของ คณะกรรมการนิติบุคคลอาคารชุด

1.ควบคุม ดูแลและตรวจสอบการจัดการนิติบุคคลอาคารชุดซึ่งผู้จัดการเป็นผู้ดำเนินการให้เป็นไปตามอำนาจหน้ที่และความรับผิดชอบตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับนี้ หรือตามมติที่ประชุมใหญ่ได้มอบหมายไว้

2.มีอำนาจหน้าที่ในการกำหนดนโยบายให้ผู้จัดการ เพื่อนำไปปฏิบัติกำหนดระเบียบและมาตรการต่างๆ ที่อยู่ในขอบเขตของกฎหมายและข้อบังคับนิคิบุคคลอาคารชุด

3.มีอำนาจวินิจฉัยเรื่องราวคำร้องขอต่างๆ และตัดสินปัญหาขัดแย้งที่เกิดในอาคารชุด รวมทั้งพิจารณาเรื่องอื่นๆ ภายในขอบเขตของกฎหมาย และข้อบังคับนิติบุคคลอาคารชุด

4.มีอำนาจหน้ที่พิจารณาและอนุมัติเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น ตลอดจนพิจารณาและเบิกจ่ายค่าช้จ่ายที่เกินงบประมาณที่ได้จัดไว้ในกรณีที่เห็นว่ามีความจำเป็นต่อสภาพความเป็นอยู่ของเจ้าของร่วมหรือความมั่นคงปลอดภัย หรือสภาพทางสถาปัตยกรรมของอาคาร

5.มีอำนาจหน้าที่ในการทำนิติกรรม หรืออนุมัติให้ผู้จัดการหรือบุคคลใดกระทำนิติกรรมในนามนิติบุคคลอาคารชุด กับบุคคลภายนอก

6.มีอำนาจเรียกประชุมใหญ่ตามที่ข้อบังคับได้กำหนดหรือเมื่อมีเหตุจำเป็นที่ต้องขอมติจากเจ้าของร่วม

7.พิจารณาและมีอำนาจผ่อนผัน งด ลด เบี้ยปรับหรือผ่อนผันการดำเนินมาตรการสำหรับผู้ที่ฝ้ฝืนข้อบังคับนี้ ทั้งนี้คณะกรรมการต้องมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่

8.มีอำนาจพิจารณาชี้ขาดว่า การกระทำใดอย่างใดต่อทรัพย์สินส่วนบุคคลอันจะเป็นการกระทบกระเทือนต่อโครงสร้างความมั่นคงการป้องกันความเสียหายต่อตัวอาคาร หรือการอื่น ตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับหรือการกระทำอย่างใดของเจ้าของร่วมอันจะมีผลกระทบต่อทรัพย์ส่วนกลางหรือลักษณะภายนอกอาคาร

หรือการก่อสร้างใดๆอำนาจหน้าที่ของ คณะกรรมการนิติบุคคลอาคารชุด อันจะเป็นการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมหรือปรับปรุงทรัพย์สินส่วนกลาง อันเป็นการฝ่าฝืนกฎข้อบังคับหรือกฎระเบียบอาคารชุด ทั้งนี้คำวินิจฉัยชี้ขาดถือเป็นเด็ดขาด

คณะกรรมการนิติบุคคลอาคารชุด

Authority of Condominium Juristic Person Committee

1. Control Supervise and inspect the management of condominium juristic persons, in which the manager is in accordance with the duties and responsibilities as specified in this regulation. Or according to the resolution of the general meeting assigned.

2. Has the power to set policies for managers In order to be used to set regulations and measures Within the scope of the condominium law and regulations.

3. Has the power to diagnose requests And judge the conflicts that occur in condominiums Including considering other matters Within the scope of the law And condominium juristic person regulations

4. Has the power to consider and approve the expense disbursement. As well as consider and disburse expenses in excess of the budget provided in the event that it is necessary for the living conditions of co-owners or security Or the architectural condition of the building

5. Has the power and duty to do the transaction. Or approve managers or anyone acting on behalf of a condominium juristic person With outsiders

6. Has the power to convene a general meeting as specified by the regulations or when there is a necessity to request a resolution from the co-owner.

7. Consider and have the power to grant a waiver, to reduce penalties or to take measures for those who violate this regulation. The board must pass a resolution of not less than three-quarters of the vote.

8. Has the power to decide whether Any act of personal property which will affect the structure, security, prevent damage to the building or any other activities as specified in the regulations or any actions of the co-owners that will affect the common property or Exterior appearance

or any construction authority of Condominium Juristic Person Committee Which will be a change to the addition or improvement of the common property Which is a violation of the condominium rules or regulations The decision is final.


ขอบคุณข้อมูลจาก : Google

หน้าที่ของผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด

คำจำกัดความของนิติบุคคลและหน้าที่

ธนาคารกรุงไทย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *