Welcome
การประมาณราคาก่อสร้าง

การประมาณราคาก่อสร้าง

การประมาณราคาก่อสร้าง เป็นกระบวนการที่สำคัญในการก่อสร้าง เป็นการจัดทำเอกสารเกี่ยวกับการประมาณราคาก่อสร้างวิเคราะห์คาดการณ์หรือคาดการณ์ล่วงหน้า ผู้ประเมินมีหน้าที่รับผิดชอบในการนำเสนอข้อมูลราคาและวิเคราะห์ต้นทุนที่ครอบคลุมโดยโครงการก่อสร้างที่เกิดขึ้น

ซึ่งขั้นตอนในการทำค่อนข้างละเอียดใช้เวลาและแรงงานนานการเลือกผู้ประมาณราคาก่อสร้างที่เชี่ยวชาญอาจทำให้ราคาโดยประมาณแตกต่างจากความเป็นจริงค่อนข้างมากทำให้ราคาประมาณที่ได้

ไม่ถูกต้องและไม่ถูกต้องในบทความนี้จะกล่าวถึงข้อควรระวังหรือสิ่งที่จะส่งผลกระทบต่อต้นทุนในการประมาณราคาก่อสร้าง

การเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบก่อสร้างหากไม่ได้ประสานงานกับผู้ประมาณราคาก่อสร้างจะส่งผลให้การประมาณราคางานก่อสร้างที่มีการปรับปรุงใหม่ไม่สอดคล้องกันหรือการเปลี่ยนแปลงแบบไม่ชัดเจนเพียงพอ

มากกว่านั้นคือการประสานงานไม่ตรงกับงานที่ต้องการ ทำให้เกิดความล่าช้าและไม่ถูกต้องทำให้ผู้ประเมินต้องประมาณการก่อสร้างใหม่

กฎระเบียบของทางราชการส่งผลให้อุปกรณ์ก่อสร้างบางประเภทไม่สามารถมีราคาในท้องตลาดได้ ต้องใช้ราคาที่รัฐบาลกำหนดเพราะเป็นราคาควบคุมจากกระทรวงพาณิชย์

บางครั้งราคาจากสำนักงบประมาณและราคาตลาดก็ปรับขึ้นแล้ว หรือในบางครั้งวัสดุบางชนิดก็เป็นวัสดุชนิดเดียวกัน แต่ราคาอาจแตกต่างกัน ส่งผลให้ราคาในการประมาณราคาก่อสร้างอาจแตกต่างไปจากความเป็นจริง

การประมาณราคาก่อสร้าง
การประมาณราคาก่อสร้าง

การประมาณราคาก่อสร้าง

Construction cost estimation It is an important process in construction. It is a document preparation for construction price estimation, analysis, forecasting or forecasting in advance. The assessor is responsible for presenting price information and analyzing the costs covered by the construction project that occurred.

Which the process of doing is quite detailed Takes a long time and labor Choosing an expert construction cost estimator May cause the estimated price is quite different from the reality Making the estimated price obtained

Inaccurate and inaccurate In this article, we will discuss some precautions or things that will affect the cost of estimating construction prices.

Changing or revising construction drawings if not coordinated with construction cost estimators Will result in the construction price estimation with the new adjustment is not consistent or the change of the model is not clear enough.

More than that is Coordination does not match the desired job. Cause delay And inaccurate Causing appraisers to make new construction estimates

Government regulations As a result, some types of construction equipment cannot be priced in the market. Must use the price specified by the government because it is a controlled price from the Ministry of Commerce

Sometimes the prices from the Bureau of Budget and the market prices have already increased. Or at times Some materials are the same material But the price may be different. As a result, the price in the construction price estimation may differ from the reality.

ขอบคุณข้อมูลจาก : Google

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *