Welcome

ประวัติของสิ่งปลูกสร้าง

ประวัติของสิ่งปลูกสร้าง ที่เรียกว่า”คอนใดมิเนียม”นั้น เริ่มตันมาจากประเทศในทวีปอเมริกาเหนือ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา  ssgame666

และแคนาดา ต่อมาได้แพร่หลายไปยังทวีปยุโรปรวมทั้งประเทศอังกฤษที่ในสมัยก่อนหนนั้นไม่เคยมีบัญญัติคำว่าคอนโดมิเนียมมาก่อน โดยคำภาษาอังกฤษของคอนโดมิเนียม (Condominium) นั้นจะแตกต่างไปในแต่ละประเทศ  ssgame666

ไม่ว่าจะเป็นความหมาย หรือคำนิยามของประเทศ ได้ก็ตาม โดยภาพรวมแล้วคำว่า “คอนโดมิเนียม” ก็ความหมายที่คล้ายกัน และมีทั้งส่วนที่เป็นเจ้าของเดี่ยว และส่วนที่เป็นเจ้าของร่วม แต่จะแตกต่างกันตาม “กฎหมาย” ของแต่ละประเทศ ซึ่งจะมีผลต่อการลงทุนการซื้อขาย การโอนกรรมสิทธิ์ และการบริหารจัดการโดยนิติบุคคล ที่เราจะกล่าวกันในหัวข้อต่อๆ ไปครับ

การก่อสร้างเป็นแนวปฏิบัติระดับมืออาชีพ ซึ่งประกอบด้วยงานไม้, งานคอนกรีต, งานปูน, งานก่อสร้าง, งานโลหะ, ช่างที่ทำงานในสาขานั้นจะถูกเรียกตามประเภทของงานเช่นช่างไม้, ช่างปูน ฯลฯ คำโดยทั่วไปจะเรียกว่า ผู้สร้างและผู้ที่มีอาชีพการลงทุนในงานก่อสร้างโดยทั่วไปเรียกว่าผู้รับเหมาผู้รับเหมาที่ลงทะเบียนในรูปแบบของนิติบุคคล จะมีชื่อเรียกทั่วไปว่า บริษัท รับสร้างบ้าน

ประวัติของสิ่งปลูกสร้าง

ประวัติของสิ่งปลูกสร้าง

The history of the building called “any condominium” Began to come from countries in North America, such as the United States and Canada, later spread to Europe, including England, in the past that had never previously been given the term condominium. By the English word of the condominium (Condominium) will vary from country to country.

Whether meaning Or definitions of the country. In general, the term “Condominium” also has a similar meaning. And have both single part owners And co-owners But will vary according to the “laws” of each country Which will affect investment and trading Ownership transfer And managed by a juristic person Which we will discuss in the following topics  ssgame666

Construction is a professional practice. Which consists of woodwork, concrete work, plaster work, masonry work, metal work, mechanic who works in that field It will be called according to the type of work, such as carpentry, masoners, etc. The term is generally referred to as the builder and those who have a career to invest in construction work, generally referred to as contractors, contractors registered in the form of a juristic person. Will have a general name called Home building company

ขอบคุณข้อมูลจาก : GOOGLE

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *