Welcome

การเลี้ยงวัวควาย เผื่อนำเงินไปลงทุนที่ดิน

การเลี้ยงวัวควาย เผื่อนำเงินไปลงทุนที่ดิน การเลี้ยงโคแบ่งได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ ประการแรกคือการเลี้ยงโคเพื่อใช้แรงงาน ufabet8x

งานเลี้ยงแบบนี้ เป็นธรรมเนียมปฏิบัติทั่วไปของประเทศไทย เช่น การเลี้ยงโคเป็นส่วนประกอบในการทำการเกษตร โดยไม่เน้นที่การเลี้ยงโดยเฉพาะเพื่อการค้า การเลี้ยงดูเป็นไปตามการเกิด

คุณไม่จำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือด้านวิชาการมากนัก อาศัยธรรมชาติเป็นผู้ให้อาหาร การเลี้ยงโคในลักษณะนี้เรียกว่าการเลี้ยงแบบธรรมชาติ

การเลี้ยงวัวควาย เผื่อนำเงินไปลงทุนที่ดิน

อีกวิธีหนึ่งในการเลี้ยงโคคือการเลี้ยงในเชิงพาณิชย์ ซึ่งยังทำกันเป็นชนกลุ่มน้อยในประเทศไทย

Another method of raising cattle is commercial farming. which is also done as a minority in Thailand

งานเลี้ยงแบบนี้อาศัยวิธีการทางวิทยาศาสตร์มาช่วยอย่างมาก เพื่อให้ได้กำไรสูงสุดจากธุรกิจการเลี้ยงวัว

This kind of party was greatly aided by scientific methods. To get the most profit from the cattle farming business

เลี้ยงวัวแบบนี้ถึงจะเรียกได้ว่าเป็นงานเลี้ยงอุตสาหกรรม โดยมุ่งหวังให้ได้ผลผลิตมากที่สุด คือ เนื้อสัตว์หรือนม ต่อหน่วยลงทุน เกษตรกรรมอุตสาหกรรมต้องคำนึงถึงปัจจัยสำคัญ 4 ประการ ได้แก่ ufabet8x

Raising cows like this can be called an industrial feast. with the aim of obtaining the highest yield, namely meat or milk. per unit Industrial agriculture must take into account four important factors:

  1. การจัดการ

รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมและความเป็นอยู่ที่ดีของโคให้อยู่ในสภาพดีให้ผลผลิตสูงแต่ลงทุนต่ำ การดูแลนี้ครอบคลุมถึงการจัดเรือนกระจก รักษาสัตว์ ควบคุมอุณหภูมิในบ้านและความชื้น รักษาความสะอาดให้เหมาะสมกับการขยายพันธุ์และผลผลิตของโค

Including the environment and well-being of cattle in good condition, high productivity but low investment. This care includes setting up a greenhouse, treating animals, controlling home temperature and humidity. Maintain cleanliness to suit cattle propagation and yield.

  1. อาหารและการให้อาหาร

เกษตรกรจะแสวงหาอาหารที่มีคุณภาพในราคาที่เหมาะสม เพื่อใช้ในการเลี้ยงโคและควายโดยมีเป้าหมายเพื่อให้ได้ผลผลิตและผลกำไรสูง ufabet8x

Farmers will seek quality food at reasonable prices. For use in raising cattle and buffalo with the goal of high productivity and profits.

รวมทั้งวิธีการให้อาหารที่เหมาะสม เพียงพอ และประหยัด

including proper, adequate and economical feeding methods

  1. การผสมพันธุ์และการเพาะพันธุ์

เกษตรกรจะพิจารณาคัดเลือกพันธุ์ที่ให้ผลผลิตสูง แต่ง่ายต่อการเลี้ยงตามสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น

Farmers will consider selection of high yielding varieties. But it is easy to raise in the local environment.

นอกจากนี้ พ่อพันธุ์แม่พันธุ์จะเลือกวิธีการผสมพันธุ์ที่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ในการผลิตเป็นพันธุ์แท้ การผลิตเพื่อขุนหรือการผลิตโคนมและพยายามปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ufabet8x

In addition, breeders will select breeding methods that are suitable for the purpose of producing purebreds. production for fattening or dairy production and continually strives to improve quality

ขอบคุณข้อมูลจาก : คลิ๊ก
ติดตามข้อมูลต่อได้ที่นี้ : การลงทุน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *