Welcome

สินทรัพย์แบบไหนที่เราควรมี

สินทรัพย์แบบไหนที่เราควรมี ย้ายกลุ่มสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องมากกว่าสินทรัพย์ประเภทอื่นได้ และเปลี่ยนการถือหุ้นเป็นสินทรัพย์อื่นได้ง่ายและรวดเร็ว

เหมาะสำหรับการหยิบกลยุทธ์ Asset Allocation ในการลงทุนเพราะความสามารถในการแปลงนี้ แบ่งออกเป็น 6 ประเภทดังนี้ ufabet8x

1. เงินสดและเงินฝาก (สภาพคล่องสูง, ความเสี่ยงต่ำ, ผลตอบแทนต่ำ)

สินทรัพย์สภาพคล่องที่มีความสามารถพร้อมที่จะแปลงเป็นสินทรัพย์อื่นได้ตลอดเวลาและมีความเสี่ยงในการถือครองต่ำ

อย่างไรก็ตาม จะมีข้อจำกัดในแง่ของผลตอบแทนที่ต้องการเก็บไว้เป็นการลงทุน เพราะวิธีการรับผลตอบแทนจะอยู่ในรูปของดอกเบี้ยเงินฝาก และผลตอบแทนเฉลี่ยในปัจจุบันเพียง 0.5% – 1.5% ต่อปี ในรูปแบบความเสี่ยง นั่นคืออัตราเงินเฟ้อเฉลี่ย 3%

However, there will be limitations in terms of the return required to keep as an investment Because the method of receiving returns will be in the form of interest on deposits. and the current average return is only 0.5% – 1.5% per year in the form of risk That’s an average inflation rate of 3%.

2. ตราสารหนี้ (สภาพคล่องต่ำ, ความเสี่ยงปานกลาง, ผลตอบแทนปานกลาง)

พันธบัตรที่เรารู้จัก พันธบัตรรัฐบาล ตั๋วเงินคลัง พันธบัตรเอกชน ฯลฯ ซึ่งจะมีระยะเวลาไถ่ถอน อัตราดอกเบี้ยและลักษณะพิเศษที่แตกต่างกัน ufabet8x

The bond we know Government bonds, treasury bills, private bonds, etc., which will have a redemption period. Different interest rates and characteristics

ข้อดีของตราสารหนี้หากมีการจัดพอร์ต ความผันผวนของผลตอบแทนจะน้อยกว่าหุ้น ได้รับผลตอบแทนคงที่และได้รับสิทธิในการชำระหนี้ตามกฎหมายต่อหน้าผู้ถือหุ้น ufabet8x

Advantages of debt securities if there is a portfolio arrangement The volatility of returns is less than stocks. Receives a fixed return and is entitled to legal repayment in the presence of shareholders.

3. ตราสารทุน (สภาพคล่องสูง, ความเสี่ยงสูง, ผลตอบแทนสูง)

หุ้นหรือคนทั่วไปเรียกว่าหุ้น เป็นเครื่องมือที่แสดงถึงสิทธิในการเป็นเจ้าของธุรกิจ โดยหวังสิทธิออกเสียง แบ่งกำไร (เงินปันผล) และส่วนต่างราคาหุ้นเป็นผลตอบแทนการลงทุนในหุ้น แบ่งเป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ

Stocks or common people call them stocks. It is a tool that represents the right to own a business. with the hope of voting rights, profit sharing (dividends) and share price difference as a return on investment in stocks, divided into 2 main types:

  • เก็งกำไรในราคาหุ้น เพื่อหวังผลของกำไรในการซื้อขายหุ้น
  • ลงทุนในมูลค่าที่แท้จริงของหุ้น (VI) เติบโตของราคาหุ้น และเงินปันผล

4. ตราสารอนุพันธ์ (สภาพคล่องต่ำ, ความเสี่ยงสูงมาก, ผลตอบแทนสูงมาก)

อนุพันธ์เป็นเครื่องมือประเภทหนึ่ง ใช้สำหรับการบริหารความเสี่ยงโดยที่อนุพันธ์เป็นเครื่องมือประเภทที่ซับซ้อน

Derivatives are a type of tool. It is used for risk management where derivatives are a complex type of instrument.

และค่อนข้างเข้าใจยาก แต่ถ้ามีประสบการณ์และความเข้าใจจะเป็นประโยชน์ในการป้องกันความเสี่ยง อนุพันธ์ยอดนิยมของนักลงทุนคือฟิวเจอร์สและออปชั่น

and quite difficult to understand But having experience and understanding will be helpful in hedging. The most popular derivatives for investors are futures and options.

การลงทุนหรือเก็งกำไรในตราสารอนุพันธ์ต้องใช้ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในระดับสูง เพื่อการลงทุนที่ประสบความสำเร็จ ซึ่งเหมาะสำหรับการจัดพอร์ตการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูง เพื่อให้ได้ผลตอบแทนสูง แต่นักลงทุนต้องยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น

Investing or speculating on derivatives requires knowledge. expertise and experience at a high level for a successful investment which is suitable for organizing high-risk investment portfolios to get high returns But investors have to accept the risks that may arise.

ขอบคุณข้อมูลจาก : คลิ๊ก
ติดตามข้อมูลต่อได้ที่นี้ : การลงทุน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *